کانال سازی چیست ؟

از کانال در ساختمان ها و مراکز صنعتی جهت هدایت هوا به محل های خاص تعبیه شده در ساختمان استفاده میگردد . کانال سازی رشته ای مرتبط برای ایجاد کانال برای انواع مراکز مختلف میگردد که شامل ساخت کانال های بیمارستانی ،ساخت و نصب کانال های برجها ،ساخت و نصب کانال های مراکز صنعتی ساخت و نصب انواع دریچه های تنظیم هوا ،ساخت و نصب انواع کانال های گرد ،ساخت و نصب انواع کانال های چهار گوش و ... میباشد 

تصویر admin